Επενδύσεις - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Επενδύσεις

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του Ταμείου. Την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής θα αναλάβει εξειδικευμένος Διαχειριστής Επενδύσεων. Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου επιλέγονται σύμφωνα με τις Αρχές της Συντηρητικής Διαχείρισης και της Διασποράς, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων.

Ενεργητικό ΤΕΑ

Τα μέλη του ΤΕΑ μπορούν να συνδεθούν στον ατομικό τους λογαριασμό για να δούν την αξία του.

Η αποτίμηση του ενεργητικού του ΤΕΑ, σύμφωνα με τους κανόνες του Άρθρου 4 του Νόμου 3532 του 2014, γίνεται στην εύλογη αξία του.

Οι τελευταίες αποτιμήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία Αξία
Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα