Πλεονεκτήματα συμμετοχής στο ΤΕΑ - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Πλεονεκτήματα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΑ

Ενδυνάμωση συνταξιοδοτικού εισοδήματος

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν μακροχρόνια και αποτελεσματικά με επαγγελματική διαχείριση των επενδύσεών τους.

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα

  • Οι εθελοντικές εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν φορολογικά κατά 100% και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα του μέλους, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς.
  • Η εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή δεν φορολογείται και εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Εταιρικές εισφορές

Με την εγγραφή στο ΤΕΑ, ο Όμιλος Eurobank καταβάλλει αυτόματα στον συνταξιοδοτικό λογαριασμό του μέλους ποσοστό του μισθού του, χωρίς να απαιτούνται εθελοντικές εισφορές από τον εργαζόμενο.

Άμεση πρόσβαση και πλήρης εικόνα της επένδυσης

Τα μέλη έχουν ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονική πρόσβαση στην επενδυτική τους μερίδα και πλήρη ενημέρωση για την τοποθέτηση των επενδύσεων, με τη χρήση του προσωπικού τους κωδικού. Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπεται η πλήρης δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας και των επενδυτικών πολιτικών και μέσων.