Συχνές Ερωτήσεις - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Πλεονεκτήματα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στην ασφάλιση του ΤΕΑ μπορούν να ενταχθούν μόνο οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του Ομίλου Eurobank που έχουν σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας.

Στο ΤΕΑ μπορώ να εγγραφώ οποιαδήποτε στιγμή, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο site του TEA.

  • Οι εθελοντικές εισφορές (τακτικές και έκτακτες) απαλλάσσονται πλήρως της φορολογίας και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς.
  • Το χρηματικό ποσό που λαμβάνω εφάπαξ (κεφάλαιο και αποδόσεις) είναι αφορολόγητο και εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς.

Η εγγραφή συνεπάγεται υποχρεωτικά την ασφάλιση στον συνταξιοδοτικό κλάδο. Η συμμετοχή στους συμπληρωματικούς κλάδους είναι προαιρετική. Θα έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε την συμμετοχή σας στους συμπληρωματικούς κλάδους, αργότερα, όταν ενεργοποιηθούν.

Η εισφορά του ασφαλισμένου είναι εθελοντική, μπορεί να είναι μόνο ακέραιος αριθμός από μηδενική (επιλογή ποσοστού συμμετοχής 0%) έως και 30% στον μικτό μηνιαίο μισθό, επί 14 φορές ετησίως, και ανάλογη με το εφάπαξ ποσό σύνταξης που επιθυμεί να χτίσει.
Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές είναι:

Μέχρι όριο αποδοχώνΠάνω από όριο αποδοχώνΠερίοδος Ισχύος
2%8%μέχρι 2022
2,3%8%2023
2,5%8,25%2024 και μετά
Το όριο αποδοχών είναι € 2.432,25. Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές υπολογίζονται στις μηνιαίες μικτές αποδοχές του μέλους, για 14 καταβολές ετησίως. Ειδικά για τις μισθοδοσίες Δώρων και Επιδόματος Αδείας, καθώς και για περιπτώσεις όπου ο αριθμός των εργάσιμων ημερών είναι μικρότερος από 25, ο υπολογισμός των εισφορών λαμβάνει υπόψη του μέρος του «Ορίου Αποδοχών» αναλογικά.

Το ποσοστό της εθελοντικής εισφοράς μου μπορεί να τροποποιηθεί δύο φορές τον χρόνο. Συγκεκριμένα, για αιτήσεις που κατατίθενται στην πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου η μεταβολή πραγματοποιείται τον επόμενο Ιούλιο, ενώ για αιτήσεις από την 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου, τον επόμενο Ιανουάριο.

Ναι, μπορούν να πραγματοποιηθούν έκτακτες εθελοντικές καταβολές μέχρι δυο φορές τον χρόνο. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να καταβάλλει έκτακτες εθελοντικές εισφορές αποκλειστικά μέσω παρακράτησης τον Δεκέμβριο και επίσης σε επιπλέον ημερολογιακό μήνα που θα αποφασίζει το ΔΣ. Η παρακράτηση θα υλοποιείται τον επόμενο επιτρεπτό μήνα από τον μήνα που έγινε η αίτηση.

Ως ασφαλισμένος του TEA θεμελιώνω το δικαίωμα να λάβω την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχει μία εκ των παρακάτω προϋποθέσεων:
(α) Συνταξιοδοτηθώ λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον κύριο φορέα ασφάλισής μου.
(β) Συμπληρώσω την ηλικία των 58 ετών με χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 2 έτη.
(γ) Συμπληρώσω την ηλικία των 54 ετών και άνω, με χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 5 έτη.
(δ) Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχω τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ.
(ε) Σε περίπτωση απώλειας ζωής, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους μου όπως αυτοί έχουν οριστεί από εμένα.

Σε περίπτωση καταβολής της παροχής λόγω πλήρωσης των ανωτέρω (β), (γ) και (δ) προϋποθέσεων, ως ασφαλισμένος δεν μπορώ να κάνω εκ νέου χρήση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων, εφόσον παραμένω ενεργός υπάλληλος του Ομίλου Eurobank ή εφόσον επιλέξω να επανενταχθώ στο ΤΕΑ.

Εφόσον ως ασφαλισμένος πληρώ μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, λαμβάνω το σύνολο του Ατομικού Λογαριασμού μου, ο οποίος περιλαμβάνει:
(α) τις τακτικές εργοδοτικές εισφορές
(β) τις εθελοντικές εισφορές ασφαλισμένου μέλους
(γ) τις έκτακτες εργοδοτικές εισφορές
(δ) τις έκτακτες εθελοντικές εισφορές ασφαλισμένου μέλους
(ε) τις αποδόσεις που αντιστοιχούν έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής

Σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται εφάπαξ παροχή, η οποία συνίσταται σε ποσοστό επί του κεφαλαίου που έχει συσσωρευθεί στον Ατομικό Λογαριασμό μου. Το ποσοστό αυτό είναι ανάλογο του χρόνου ασφάλισής μου στο ταμείο και καθορίζεται ως εξής:

  • 100% του τμήματος του Ατομικού Λογαριασμού που προκύπτει από τις εισφορές μου, τακτικές και έκτακτες, και
  • Ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών, ανάλογο με τον χρόνο ασφάλισής μου στο ΤΕΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Ποσοστό
3 συμπληρωμένα έτη 50%
4 συμπληρωμένα έτη 75%
5 συμπληρωμένα έτη 100%

Σε περίπτωση που κατά την αποχώρηση από τον Όμιλο Eurobank δεν ικανοποιώ τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, θα πρέπει να περιμένω μέχρι να τις συμπληρώσω για να λάβω την παροχή μου. Κατ' εξαίρεση, αν ο ατομικός λογαριασμός μου είναι μικρότερος από €2.273,73* μπορώ να τη λάβω άμεσα.
*Το ποσό αυτό ισχύει για το 2024 και αναπροσαρμόζεται ετησίως με το μέσο ετήσιο γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η δήλωση μεταβολής στοιχείων γίνεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ.

Ως ασφαλισμένος έχω τη δυνατότητα να παρακολουθώ καθημερινά την πορεία του Ατομικού μου Λογαριασμού μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης του ΤΕΑ.

Τα στελέχη του ΤΕΑ και οι εξωτερικοί του συνεργάτες (Aon Solutions) έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μου στοιχεία τα οποία θα δηλώσω στο ΤΕΑ.

H επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του ΤΕΑ. Την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής θα αναλάβει ο διαχειριστής επενδύσεων, σύμφωνα με τις Αρχές της Συντηρητικής Διαχείρισης και της Διασποράς, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων. Το ΤΕΑ υπόκειται σε αυστηρή εποπτεία από 3 δημόσιους φορείς: τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.