Προσωπικά Δεδομένα - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679
και το κατά τα λοιπά σχετικό Ελληνικό και Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο

Το Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών - Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Eurobank - Ν.Π.Ι.Δ., με διακριτικό τίτλο ΙΕΣΠ-ΤΕΑ Προσωπικού Ομίλου Eurobank Ν.Π.Ι.Δ., εγγεγραμμένο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης (Αριθμός Απόφασης Δ16/Φ51020/9221, ΦΕΚ αρ. φύλλου 817), το οποίο εδρεύει στη διεύθυνση Όθωνος 8, 10557, Αθήνα (εφεξής «Ταμείο»), σας ενημερώνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών (εφεξής «Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύει και τη λοιπή Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του προσωπικού (που απασχολείται με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης) των κάτωθι εταιριών του ομίλου της εταιρείας «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Όμιλος Eurobank Holdings» ) που επιθυμούν να ενταχθούν στα ασφαλιστικά προγράμματα του Ταμείου, ήτοι

α) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αρ. 8, ΤΚ 105 57, και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 154558160000

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕ BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Σινιόσογλου και Παναγούλη, Τ.Κ. 14234 και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 004316901000

γ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου, αρ. 10, Τ.Κ. 10564 και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 2292401000

δ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων, αρ. 10, Τ.Κ. 10557 και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 003214701000

ε) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3, Τ.Κ. 11528 και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 3572901000

στ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Εσλιν 7-13 και Αμαλιάδος 20, Τ.Κ. 11523 και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 161016101000.

Ειδικότερα η παρούσα ενημέρωση αφορά, ενδεικτικά: ασφαλισμένους/υποψήφιους ασφαλισμένους/πρώην ασφαλισμένους του Ταμείου, δικαιούχους παροχών σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου του Ταμείου https://tea-eurobank.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος») σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις.

I. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και από ποια πηγή;

Καταβάλλεται μέριμνα ώστε να συλλέγονται από το Ταμείο μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κατάλληλα και συναφή προσωπικά δεδομένα ενόψει του σκοπού επεξεργασίας για τον οποίο προορίζονται. Το είδος και πλήθος των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται και διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα και θέση/ρόλο που έχει κάθε φορά το υποκείμενο των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το Ταμείο ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους:

α. Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λπ.

β. Δεδομένα επικοινωνίας, όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

γ. Δεδομένα επαγγελματικής κατάστασης και μεταβολών αυτής, όπως ημερομηνία πρόσληψης στην εταιρία του Ομίλου Eurobank Holdings, με την οποία έχετε συνάψει σύμβαση εργασίας/έμμισθης εντολής, κωδικός μισθοδοσίας (Group AM), υπηρεσία στην οποία απασχολείσθε, έτη εργασίας, αποδοχές, φορείς κύριας και επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης, τυχόν λύση της σύμβασης εργασίας/έμμισθης εντολής κ.λπ.

δ. Δημογραφικά δεδομένα, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο.

ε. Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών (IBAN) (ενδεικτικά για την πίστωση ποσών ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή άλλων αποδοτέων παροχών από το Ταμείο).

στ. Δεδομένα που προκύπτουν από την ασφάλισή σας στο Ταμείο (λ.χ. δεδομένα που αφορούν στον ατομικό λογαριασμό, δεδομένα του ατομικού φακέλου ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου του Ταμείου, δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της κατά περίπτωση ασφαλιστικής αποζημίωσης-παροχών, ποσά εισφορών και χρόνος καταβολής αυτών κ.λπ.), τη λειτουργία της ασφαλιστικής σας σύμβασης και την επικοινωνία σας (αιτήσεις, δικαιολογητικά, ερωτήματα, παράπονα που υποβάλλετε) με το Ταμείο.

ζ. Δεδομένα ταυτοποίησης όπως και επικοινωνίας δικαιούχων ή συνδικαιούχων των ασφαλιστικών παροχών του Ταμείου καθώς και ποσοστά δικαιούχων επί παροχών.

η. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τον Διαδικτυακό Τόπο. Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Διαδικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως: η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα. Στον Διαδικτυακό Τόπο διευκρινίζεται ότι δε χρησιμοποιούμε cookies. Μέσω του Διαδικτυακού Τόπου παρέχεται πρόσβαση στην online πλατφόρμα https://web.aonsolutions.gr/ybr/tea-eurobank (εφεξής «Online Πλατφόρμα») που ανήκει σε τρίτη εταιρεία, ήτοι την Aon Solutions Greece A.E. (Διαχειριστή), η οποία (Online Πλατφόρμα) διαθέτει μόνο τα τεχνικώς απαραίτητα cookies, δηλαδή τα cookies που είναι απολύτως αναγκαία για να λειτουργήσει η Πλατφόρμα και τα οποία για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες που κάνετε εσείς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή/browser σας ώστε να μπλοκάρει τα cookies ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά, αλλά μετά, ορισμένα τμήματα της Πλατφόρμας δεν θα λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Για τα εν λόγω cookies αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Aon Solutions Greece A.E. και μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες πατώντας εδώ.

Τα ως άνω δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς (με εξαίρεση όσα κατωτέρω αναφέρουμε ότι συλλέγονται από την αντίστοιχη εργοδότρια εταιρία σας του Ομίλου Eurobank Holdings) ή προκύπτουν από την σχέση ασφάλισής σας στο Ταμείο (Ι.στ) ή/και από συστήματα πληροφορικής/του Διαδικτυακού Τόπου (Ι.η). Από την αντίστοιχη εργοδότρια εταιρία σας του Ομίλου Eurobank Holdings συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα σας (όπως σας έχουμε ενημερώσει σχετικά και μέσω του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου): ήτοι η πληροφορία για το ποια είναι η εργοδότρια εταιρεία σας καθώς και η επιβεβαίωση για την ύπαρξη εργασιακής σχέσης/έμμισθης εντολής, ο κωδικός μισθοδοσίας (Group AM), η ημερομηνία πρόσληψης, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου κατοικίας και κινητού, διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας κατοικίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και φύλο. Ρητά διευκρινίζεται επίσης ότι δεδομένα μπορεί να συλλέγονται όχι μόνο μέσω του Ταμείου αλλά και μέσω του Διαχειριστή αυτού (βλ. περαιτέρω πληροφορίες κατωτέρω υπό ΙΙΙ.1).

Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων απευθείας από εσάς περιλαμβάνεται επίσης η συλλογή δεδομένων σας που γίνεται από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας ή σχετίζεται με εσάς. Σύμφωνα με τον Κανονισμό τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται και να είναι ακριβή. Κατ΄ ακολουθία υποχρεούστε να παρέχετε στο Ταμείο ακριβή και επίκαιρα προσωπικά δεδομένα και να το ενημερώνετε για κάθε μεταβολή αυτών το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που παρέχετε στο Ταμείο προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων (όπως τα δεδομένα υπό Ι.δ και Ι.ζ ανωτέρω), πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως για τη διαβίβαση, να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση και να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται.

II. Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Το Ταμείο συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι κάθε φορά αναγκαία:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

α) Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας. Ειδικότερα τα δεδομένα ταυτοποίησης (υπό I.α) και επικοινωνίας (υπό I.β) είναι απολύτως απαραίτητα για την κατάρτιση κάθε ασφαλιστικής σχέσης, την παρακολούθησή της και την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο αυτής ή λόγω αυτής.

β) Τη λειτουργία της ασφαλιστικής σχέσης και την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. Ειδικότερα τα δεδομένα επαγγελματικής κατάστασης (υπό I.γ), όπως και τα δημογραφικά δεδομένα (υπό I.δ) είναι απαραίτητα για την ένταξή σας στην ασφάλιση του Ταμείου, την παρακολούθηση της πορείας της ασφαλιστικής σας σχέσης όπως λ.χ. τον υπολογισμό των εισφορών και παροχών κ.λπ. Τα δεδομένα που αφορούν στον τραπεζικό σας λογαριασμό (υπό I.ε) είναι απαραίτητα για την καταβολή σε εσάς των ασφαλιστικών παροχών ή και τη χρέωση σε αυτόν οφειλών σας προς το Ταμείο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την ασφάλισή σας στο Ταμείο (υπό I.στ) είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και την παρακολούθηση της ασφάλισής σας στο Ταμείο. Τα δεδομένα ταυτοποίησης του τρίτου(ων) δικαιούχου(ων) ή συνδικαιούχου(ων) των ασφαλιστικών παροχών του Ταμείου και τα δεδομένα επικοινωνίας με αυτόν (ους) (υπό I.ζ) είναι απολύτως απαραίτητα για την ένταξή τους στην ασφάλιση του Ταμείου και την παρακολούθηση αυτής.

γ) Την επιβεβαίωση ότι συντρέχουν οι όροι για την υπαγωγή σας στην ασφάλιση του Ταμείου και ιδίως την επιβεβαίωση της ύπαρξης εργασιακής σχέσης/έμμισθης εντολής με εταιρεία του Ομίλου Eurobank Holdings με τις συνακόλουθες αναγκαίες διαβιβάσεις δεδομένων μεταξύ Ταμείου και αρμοδίων εταιρειών του Ομίλου Eurobank Holdings, την επαλήθευση στοιχείων σας από τις αντίστοιχες εργοδότριες εταιρείες του Ομίλου Eurobank Holdings (δείτε ιδίως τα όσα κατωτέρω αναφέρουμε υπό ΙΙΙ.2), τη συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων σας απευθείας από τις αντίστοιχες εργοδότριες εταιρείες του Ομίλου Eurobank Holdings (δείτε όσα ανωτέρω αναφέρουμε υπό Ι).

Β. Για τη συμμόρφωση του Ταμείου με έννομες υποχρεώσεις του (άρθρο 6 παρ. 1 γ ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία των υπό Ι. δεδομένων εξυπηρετεί επίσης σκοπούς, όπως τη συμμόρφωση του Ταμείου με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων του Ταμείου ή τρίτου (άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία των υπό Ι. δεδομένων εξυπηρετεί επιπροσθέτως σκοπούς όπως, ενδεικτικά, την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των υποδομών και περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης σε βάρος του Ταμείου ή τρίτου, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων και την υπεράσπιση εννόμων συμφερόντων του Ταμείου ή τρίτου (ενδεικτικά: των εταιρειών του Ομίλου Eurobank Holdings του Διαχειριστή κ.λπ.), την πραγματοποίηση ανώνυμων αναλύσεων/συγκεντρωτικών αναφορών/στατιστικών που δε σας ταυτοποιούν.

Δ. Με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ)

Εξαιρετικά σε περιπτώσεις που η επεξεργασία δε μπορεί να θεμελιωθεί σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό ΙΙ.Α-ΙΙ.Γ νομικές βάσεις μπορεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης βλέπετε τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό VII. Κατά περίπτωση μπορεί να σας ενημερώνουμε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση που ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της.

Ε. Αυτοματοποιημένη Λήψη Απόφασης συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Το Ταμείο δεν προβαίνει σε αποκλειστικά αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση όπου το Ταμείο αποφασίσει μελλοντικά να προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που θα παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, θα σας παρέχει ειδικότερη ενημέρωση και, όπου τυχόν απαιτείται, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας.

III. Σε ποιους διαβιβάζονται τα δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το Ταμείο και ειδικότερα οι αρμόδιοι υπάλληλοι/στελέχη και μέλη διοίκησης αυτού στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και με βάση την ανάγκη γνώσης (on a need to know basis). Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νόμιμων και κανονιστικών υποχρεώσεων του Ταμείου, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του ή τρίτων (ενδεικτικά: εταιρειών του Oμίλου Eurobank Holdings, του Διαχειριστή κ.λπ.), καθώς και στις περιπτώσεις που το Ταμείο είναι εξουσιοδοτημένo ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των αναγκαίων, με βάση τον σκοπό της εκάστοτε διαβίβασης, δεδομένων σας, μπορεί, για παράδειγμα, να είναι οι κατωτέρω:

1. Η Aon Solutions Greece A.E. που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης στο Ταμείο (εφεξής «Διαχειριστής») ενεργούσα για το σύνολο αυτών των υπηρεσιών, πλην των υπηρεσιών που σχετίζονται με την αναλογιστική λειτουργία και συγκεκριμένες πτυχές λειτουργίας της Online Πλατφόρμας ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Ταμείου. Ειδικά για τις υπηρεσίες αναλογιστικής λειτουργίας και συγκεκριμένες πτυχές λειτουργίας της Online Πλατφόρμας (βελτίωση της Πλατφόρμας, εσωτερικές αναλύσεις, αντιμετώπιση απάτης, κυβερνο-επιθέσεων που μπορεί να επιδράσουν στην Πλατφόρμα, χρήση cookies στην Οnline Πλατφόρμα, επεξεργασία για σκοπούς συμμόρφωσής με έννομες υποχρεώσεις σε σχέση με την Πλατφόρμα)), στο μέτρο βέβαια που αυτές δεν μπορούν να επιτευχθούν με χρήση ανώνυμων δεδομένων, ο Διαχειριστής ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας και μπορείτε να πληροφορηθείτε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από τον Διαχειριστή εδώ.

2. Η εκάστοτε εταιρία του Ομίλου Eurobank Holdings, με την οποία συνδέεστε με σύμβαση εργασίας/έμμισθης εντολής, για να επιβεβαιώσει την εργασιακή σχέση/έμμισθη εντολή με αυτή, να παράσχει τα δεδομένα που ανωτέρω υπό Ι αναλυτικά αναφέραμε, να επαληθεύσει/επιβεβαιώσει δεδομένα σας (λ.χ. σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταβάλλετε στο μητρώο μελών τον κωδικό μισθοδοσίας (Group AM) και την ημερομηνία πρόσληψης, τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να αλλάζουν μόνο μετά από επιβεβαίωση από την αντίστοιχη εργοδότρια εταιρεία). Για τα εν λόγω ζητήματα παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες στον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου.

3. Πιστωτικά ιδρύματα για να υλοποιήσουν τις απαραίτητες χρεώσεις και πιστώσεις (π.χ. στο πλαίσιο καταβολών προς εσάς ασφαλιστικών παροχών κ.λπ.).

4. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, φορολογικές, δημόσιες/διοικητικές αρχές ή/και λοιπές αρχές ή φορείς που ελέγχουν, παρακολουθούν και αξιολογούν τις δραστηριότητες του Ταμείου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

5. Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, πραγματογνώμονες κλπ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εφόσον είναι απαραίτητο για την προάσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων ή την υποστήριξη εννόμων αξιώσεων.

6. Ελεγκτές, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής ή/και συντήρησης/υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, όπως και πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας (ενδεικτικά πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, e-mail, εφαρμογών αποστολής μηνυμάτων).

7. Τυχόν τρίτα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτημα στο Ταμείο για λήψη πληροφοριών με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.

Για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από όσους από τους ανωτέρω αποδέκτες έχουν την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας ισχύουν τα αναφερόμενα στις οικείες ενημερώσεις αυτών περί προσωπικών δεδομένων για τα οποία το Ταμείο δε φέρει ευθύνη.

IV. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, σύμφωνα με το κατά περίπτωση εκάστοτε ισχύον νομικό ή κανονιστικό/εποπτικό πλαίσιο ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων και την άσκηση αξιώσεων.

Ειδικά για την περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικής σχέσης με το Ταμείο, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο είναι σε ισχύ και διατηρείται η ασφαλιστική ιδιότητα. Μετά τη λήξη ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της ασφαλιστικής σύμβασης και την απώλεια της ασφαλιστικής ιδιότητας, τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα ενδεικτικά αυτά που αφορούν λ.χ. στη λειτουργία της ως άνω σύμβασης, τις εισφορές και τις ασφαλιστικές παροχές κάθε μορφής προς εσάς και τους τυχόν λοιπούς δικαιούχους αυτών κ.λπ. τηρούνται μέχρι την κατά νόμο παραγραφή κάθε σχετικού δικαιώματος και αξίωσης (δηλαδή για είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της ασφαλιστικής σύμβασης και την απώλεια της ασφαλιστικής ιδιότητας). Εάν μέχρι την πάροδο του ως άνω χρόνου τήρησης των δεδομένων βρίσκονται σε εξέλιξη ή επίκεινται δικαστικές ενέργειες με το Ταμείο, τον Διαχειριστή, τις εταιρείες του Ομίλου Eurobank Holdings που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις ως άνω ενέργειες, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

V. Μπορεί το Ταμείο να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.);

Το Ταμείο δε διαβιβάζει κατά κανόνα τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), αν εξαιρετικά απαιτηθεί, το Ταμείο θα προβεί σε μία τέτοια διαβίβαση μόνο εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην τρίτη χώρα, στο έδαφός της ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην χώρα αυτή ή από τον διεθνή οργανισμό (άρθρο 45 ΓΚΠΔ).

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους με βάση τη νομοθεσία (άρθρο 46 ΓΚΠΔ, ιδίως τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων).

γ) Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από τη νομοθεσία (άρθρο 49 ΓΚΠΔ).

VI. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης: Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα λοιπά σχετικά δικαιώματά σας.

β) Δικαίωμα διόρθωσης: Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων που το Ταμείο επεξεργάζεται, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Δικαίωμα περιορισμού: Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

δ) Δικαίωμα εναντίωσης: Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ιδίως όταν αμφισβητείτε τεκμηριωμένα την ακρίβειά τους ή τη νομιμότητα της επεξεργασίας ή επιθυμείτε την περαιτέρω τήρησή τους για την προάσπιση δικαιωμάτων σας.

ε) Δικαίωμα στη λήθη: Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, εφόσον αυτή είναι η μοναδική νομική βάση για την επεξεργασία τους, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ.

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας που έχουν συλλεχθεί από εσάς, με τη συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης και υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, από το Ταμείο σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

ζ) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.

θ) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή ), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Τα δικαιώματα περιορισμού (ανωτέρω υπό γ), εναντίωσης (ανωτέρω υπό δ), όπως και το δικαίωμα στη λήθη (ανωτέρω υπό ε) ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

ii. Το Ταμείο έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δε συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του Ταμείου, η οποία τελεί υπό τους όρους των προηγούμενων παρ. i και ii και της νομοθεσίας.

iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

VII. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας), μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως tea-eurobank@aonsolutions.gr. Το Ταμείο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή αυτού. Στο πλαίσιο των αιτημάτων σας για την άσκηση δικαιωμάτων σας και προς διευκόλυνση της εξέτασης και ανταπόκρισης του Ταμείου σε αυτά παρακαλείσθε να προσδιορίζετε ποιο/ποια δικαίωμα/δικαιώματα ασκείτε. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση του Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος θα ενημερωθείτε.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από το Ταμείο δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το Ταμείο δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά σας.

VIII. Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας με τον αρμόδιο για ζητήματα προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας tea-eurobank@aonsolutions.gr.

IX. Πώς προστατεύει το Ταμείο τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το Ταμείο εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

X. Τροποποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης

Το Ταμείο ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή θα επικαιροποιεί την ημερομηνία που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας και θα σας ειδοποιεί σχετικά και μέσω σχετικής ανάρτησης στον Διαδικτυακό Τόπο του.

Ημερομηνία Κατάρτισης 14.03.2022