Διοίκηση, Καταστατικό και Οικονομικές Καταστάσεις - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Πλεονεκτήματα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διοίκηση

Το Ταμείο διοικείται βάσει Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 5μελές με 4ετή θητεία. Στη γενική αρμοδιότητα του Δ.Σ. υπάγεται κάθε θέμα διοίκησης, εποπτείας, ελέγχου, διαχείρισης και εκπροσώπησής του. Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση των προβλέψεων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Ενδεικτικά, στην ευθύνη του είναι η διαχείριση των εισφορών και παροχών των μελών, η αναλογιστική λειτουργία, η λειτουργία του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, οι επενδύσεις, καθώς και η ενημέρωση των μελών.

Οι αρμοδιότητες των Οργάνων, Υπηρεσιών και Επιτροπών του ΤΕΑ, καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Το Δ.Σ., προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχεια των λειτουργιών του Ταμείου, διορίζει Θεματοφύλακα, Διαχειριστή επενδύσεων, Αναλογιστή και Διαχειριστή του Ταμείου για την εκτέλεση αυτών των λειτουργιών.

Έγγραφα του Ταμείου

Οικονομικές Καταστάσεις