Περιγραφή - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Πλεονεκτήματα

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΑ

Το ΤΕΑ Ομίλου Eurobank ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποσκοπεί στην παροχή συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέρα από την κύρια και επικουρική κοινωνική ασφάλιση. Αποτελεί ταμείο προαιρετικής συμμετοχής, όπου μπορούν να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου με σχέση έμμισθης εντολής ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το ΤΕΑ προσφέρει τους παρακάτω κλάδους ασφάλισης:Πλεονεκτήματα

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΕΑ

Συνταξιοδοτικές Παροχές
Κλάδος Α

Περιλαμβάνονται οι παροχές για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και απώλειας ζωής. Οι παροχές αυτές θα καταβάλλονται στους δικαιούχους με τη μορφή εφάπαξ.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα καθορισμένης εισφοράς (Defined Contribution Plan), στο οποίο η συνταξιοδοτική παροχή αποτελείται από:

  • Εισφορές του εργοδότη
  • Εθελοντικές εισφορές του εργαζομένου
  • Αποδόσεις επενδύσεων