Αρχές Λειγουργίας - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Πλεονεκτήματα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία του ΤΕΑ του Ομίλου Eurobank υπόκειται στις παρακάτω αρχές:

Αρχή της Συνετής Διαχείρισης

Το Ταμείο αναγνωρίζει και καταγράφει τους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την επίτευξη των σκοπών του. Οι κίνδυνοι αυτοί ενδέχεται να προέρχονται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως αλλαγές στο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Οι διαχειριστικές διαδικασίες θεσπίζονται με σύνεση, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Αρχή της Ίσης μεταχείρισης

Οι λειτουργικές διαδικασίες αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη με πνεύμα ισότητας. Δεν επιτρέπονται οι επιλεκτικές λειτουργικές διαδικασίες μεταξύ μελών που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα το όφελος ορισμένων μελών εις βάρος άλλων. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός προσώπων που έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στο Ταμείο.

Αρχή της Διαφάνειας

Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς. Εντάσσονται πάντα στο πλαίσιο των νομικών ρυθμίσεων της Πολιτείας, των κανονισμών της Εποπτείας και του καταστατικού του Ταμείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ενημέρωσης για:

  • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου.
  • τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους της ασφαλιστικής του σχέσης.
  • τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς ασφάλισής του στο Ταμείο.
  • το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησής του ή αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από το Ταμείο.
  • τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.
Πλεονεκτήματα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Αρχές των Eπενδύσεων

Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του Ταμείου, ο οποίος ενσωματώνει τις επενδυτικές αρχές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου επιλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της συνετής-συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνονται οι επενδυτικοί στόχοι του Ταμείου, με έμφαση στην ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί. Το γενικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης των επενδύσεων αποτελείται από ένα συνεκτικό πλαίσιο, με διακριτούς ρόλους. Συγκεκριμένα:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Αποτελεί το ανώτατο και εκτελεστικό όργανο του Ταμείου.

Επενδυτική Επιτροπή:

Διαθέτει συμβουλευτικές, μη εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Διαχειριστής Επενδύσεων:

Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επενδύσεων, το πλαίσιο της Δήλωσης Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής και τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Θεματοφύλακας:

Φυλάσσει τους τίτλους και διεκπεραιώνει τις συναλλαγές των επενδύσεων του ΤΕΑ.

Διαχειριστής Κινδύνων:

Έχει την ευθύνη για την ανάδειξη όλων των θεμάτων που ενέχουν χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης

Η Επενδυτική Επιτροπή πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες, καθώς και οι παράγοντες Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG Factors) έχουν επίδραση στον κίνδυνο και την απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Για τον λόγο αυτόν αναμένει από τους Διαχειριστές Επενδύσεων να έχουν ενσωματώσει τους παράγοντες αυτούς στις επενδυτικές τους αναλύσεις και στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. Η Επενδυτική Επιτροπή, με τη συμμετοχή του Συμβούλου Επενδυτικών Θεμάτων Γενικής Φύσεως, αξιολογεί τακτικά τον τρόπο και τη μεθοδολογία μέσω της οποίας συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης από τον Διαχειριστή Επενδύσεων.